Skip to main content

2021-07-26 Sjællands vestligste punkt - Zealand's westernmost point

Danish / English:

 

 

- Vejrudsigten sagde overskyet med regnbyger og 8 m/s fra sydøstlig retning.

 

- The weather forecast had predicted cloudy weather, rain showers and winds from the southeast, 8 meters per second.

 

 

P7250708

 

- Dagen skulle bruges på en dagstur rundt om halvøen Røsnæs der strækker sig ud i Storebælt, og samtidig er Sjællands vestligeste punkt lidt nord for Kalundborg. Vi startede fra havnen i Nyby på nordsiden af Røsnæs halvøen.

 

- The day was to be spent on a day paddle trip around the peninsula Røsnæs which extends into the Great Belt, and at the same time the westernmost point of Zealand is a bit north of Kalundborg. We started from the harbor in Nyby on the north side of the Røsnæs peninsula.

 

P7250709

 

- Vi kommer på vandet i lyset fra et af de ganske få huller vi kan se i skyerne.

 

- We come to the water in the light from one of the very few holes in the clouds.

 

P7250710

 

- Sjællands vestligste punkt og fyrtårnet kan lige anes ude i regnen.

 

- Zealand's westernmost point and the lighthouse can just be sensed out in the rain.

 

P7250711

 

- Lyset i horisonten bølger frem og tilbage.

 

- The light on the horizon waves back and forth.

 

P7250712

 

P7250713

 

- Kystlinien på halvøens nordlige side veksler mellem lave skrænter og lavninger - sceneriet gør turen ud til fyret meget afvekslende.

 

- The coastline on the northern side of the peninsula alternates between low slopes and depressions - the scenery makes the trip to the lighthouse very varied.

 

 

P7250715

 

- Da vi nærmer os fyret bliver der mere højde på skrænterne.

 

- As we approach the lighthouse, the slopes get higher.

 

P7250717

 

- Sjællands vestligste punkt og fyrtårn.

 

- Zealand's westernmost point and lighthouse.

 

P7250719

 

- Jeg elsker urørte kystlinier hvor man ikke umiddelbart ser menneskeskabte bygninger og konstruktioner - men fyrtårn er undtagelsen der bekræfter reglen. Baggrunden for placeringen, vigtigheden af deres betydning og funktion, den glæde synet af lyset i tidernes morgen har bragt når søfolk har spejdet efter lyset i dårlige vejrforhold, etc. etc.

 

- I love pristine coastlines where you do not immediately see man-made buildings and structures - but lighthouse is the exception that confirms the rule. The background of the location, the importance of their significance and function, the joyful sight of the light in the dawn of time has brought when sailors have scouted for the light in bad weather conditions, etc. etc.

 

P7250720

 

- Halvøen Røsnæs absolutte spids.

 

- The absolute tip of the headland.

 

P7250721

 

P7250725

 

- Efter vi har passeret fyret, ror vi mod øst på sydsiden af halvøen.

 

- After passing the lighthouse, we paddle east on the south side of the headland.

 

P7250726

 

- Sydkysten er bemærkelsesværdigt anderledes en nordkysten - på denne side er der skovbevoksning helt ned på stranden.

 

- The south coast is remarkably different from the north coast - on this side woodland goes all the way down to the beach.

 

P7250727

 

- Store og bløde skrænter bølger langs denne del af kysten.

 

- Large and soft slopes ripple along this part of the coast.

 

P7250728

 

- De første regndråber indikere vi får en kraftig byge.

 

- The first raindrops indicate we will get a heavy shower.

 

P7250730

 

- Et skytte råvildt fouragere helt upåvirket i den kraftige byge.

 

- A deer forages completely unaffected in the heavy shower.

 

P7250732

 

- Bygerne kommer og går mens kystlinjen hele tiden ændre sig.

 

- The showers come and go while the coastline is constantly changing.

 

P7250733

 

- Vi følger kystlinjen hvor skrænterne bliver mindre og mindre for så at blive afløset af nyhøstet kornmarker.

 

- We follow the coastline where the slopes become smaller and smaller and are then replaced by newly harvested fields.

 

P7250734

 

- Røsnæs halvø er ca. 15 km. lang, og omkring halvt inde begynder der at være sommerhuse, joller på stranden og offentlige arealer med borde og bænke samt adgang til vandet i bil.

 

- Røsnæs peninsula is approx. 15 km. long, and about halfway in there begin to be cottages, dinghies on the beach and public areas with tables and benches as well as access to the water by car. Public parking in Denmark is free, and often without a time limit, contrary to what I have often experienced in Great Britain

 

P7250735

 

P7250737

 

- Selv om der er sommerhuse langs denne del af kystlinjen, er der massen af steder hvor man kan føle sig helt alene.

 

- Although there are cottages along this part of the coastline, there are plenty of places where you can feel completely alone.

 

P7250738

 

P7250740

 

- Vi vender om og ror tilbage mod fyrtårnet.

 

- We turn and paddle back towards the lighthouse.

 

P7250741

 

- Regnen kommer og går.

 

- The rain showers come and go.

 

P7250742

 

- Men det ændre ikke på den smukke strækning ud mod fyret.

 

- But that does not change the beautiful stretch towards the lighthouse.

 

P7250744

 

P7250745

 

P7250749

 

P7250757

 

P7250758

 

- Den sidste lille pynt skal passeres inden vi får frit syn til fyrtårnet og den yderste spids.

 

- Passing the last little headland before we get a clear view of the lighthouse and the outer tip.

 

P7250761

 

- En sidste lille regnbyge inden frokosten.

 

- One last little rain shower before lunch.

 

P7250764

 

- På vej ind og finde et sted at komme i land.

 

- On the way in finding a place to land.

 

P7250762

 

- Flere steder er der små stier op og ned af skrænterne så der er mulighed for at komme op og nyde udsigten.

 

- Several places small paths leading up and down the slopes so there is an opportunity to get up and enjoy the view.

 

P7250765

 

- Vi lander på den lille stenstrand lige under fyrtårnet på sydsiden.

 

- We land on the small pebble beach just below the lighthouse on the south side.

 

P7250767

 

- På den absolutte yderste spids, bare 2 m. fra vandet, ligger et shelter.

 

- At the absolute outermost tip, just 2 m. from the water, is a shelter.

 

 P7250768

 

- Et oplagt sted at spise frokosten. Faconen kan jeg dog slet ikke forstå, tag er der stort set ikke. Placeringen fejler dog ikke noget, jeg ville dog medbringe en tarp så der bliver lidt lyg for dug og regn.

 

- An obvious place to have lunch. However, I can not understand the shape at all, there is virtually no roof. The location does not fail, however, I would bring a tarp so there will be protection from dew and rain. 

 

P7250770

 

- Vi kigger på de store fragtskibe der sejler gennem Storebælt mellem Sjælland og Fyn, mens vi tænker på hvor fantastiske solnedgange der vil være her fra shelteret på en fin aften.

 

-  We look at the large cargo ships that sail through the Great Belt between Funen and Zealand, and think how fantastic sunsets here will be on a nice evening.

 

P7250771

 

- Fra stranden går vi op af stien mod fyrtårnet.

 

- From the beach we follow the path up to the lighthouse.

 

P7250772

 

- Fyrtårnet kom vi dog ikke op i da vi ikke havde vores coronapas med, men stadig en flot udsigt mod øst langs med nordkysten af halvøen.

 

- However, we did not get up the lighthouse as we did not have our corona pass with us, but still a nice view to the east along the north coast of the peninsula.

 

P7250777

 

- Tilbage på vandet.

 

- Back on the water.

 

P7250779

 

-Vi runder spidsen på Røsnæs halvøen helt inde under fyrtårnet og følger kystlinjen helt tæt under skrænterne.

 

- We round the tip of the Røsnæs peninsula just below the lighthouse and follow the coastline very close under the slopes.

 

P7250780

 

- Mod øst bliver skrænterne blødere og bevokset.

 

- To the east, the slopes become softer and overgrown.

 

P7250782

 

P7250783

 

P7250784

 

P7250786

 

- Store sten i det lave vand tæt på stranden blev brugt af skarverne til at tørre fjerdragten.

 

- Boulders in the shallow water near the beach were used by the cormorants to dry the feathers.

 

P7250788

 

- Vi ror inde på det lavvandet område der ligger inde bag havnen.

 

- We paddle in the shallow area behind the harbor.

 

P7250789

 

- Tilbage ved rampen og den lille sandstrand - p-pladsen ligger bare 50 m. herfra. Der er fin mulighed for at køre ned til rampen når man skal læsse af og på. En fin tur rundt om Røsnæs, og dermed også Sjællands vestligeste punkt. Afvekslende kystlinie hvoraf store dele ikke er bebygget men står helt naturligt og urørt, er helt bestemt en rigtig fin dagstur.

 

- Back by the ramp and the small sandy beach - the parking lot is just 50 m. from here. There is a good opportunity to drive down to the ramp when loading and unloading. A nice trip around Røsnæs, Zealand's westernmost point. Varied coastline, large parts of which are not built up but are completely natural and untouched, is definitely a really nice day trip.

 

Venlig Hilsen / Best Regards

1 1 P1010475 kopi 002

 

 

 

 

 

 

 

 Christian Wiegand

www.havkajakoplevelser.dk

Facebook: Tosset med havkajak / Mad about sea kayak

Instagram: cwseakayaking

#comevisitdenmarkforapaddle

Twitter: @cw_sea